W bibliotece już trzeci numer czasopisma „Nowa Fantastyka”

Dodano: 26 lutego 2016   przez olek

NOWA FAN­TA­STY­KA 03/2016

Ma­ciej Ba­chor­ski  CZAS BOI SIĘ PI­RA­MID

Kraj fa­ra­onów fa­scy­nu­je od po­ko­leń nie tylko na­ukow­ców i po­szu­ki­wa­czy skar­bów. Prze­szło trzy ty­sią­ce lat hi­sto­rii za­ko­pa­nej w pu­styn­nych pia­skach wy­war­ło nie­ba­ga­tel­ny wpływ na kształt współ­cze­snej cy­wi­li­za­cji, a wciąż owia­ne ta­jem­ni­cą kul­tu­ra i wie­rze­nia na trwa­łe za­do­mo­wi­ły się w po­pkul­tu­rze, sta­jąc się te­ma­tem chęt­nie wy­ko­rzy­sty­wa­nym przez twór­ców, także tych spe­cja­li­zu­ją­cych się w fan­ta­sty­ce.

An­drzej Kacz­mar­czyk  PÓŁ ŻAR­TEM, PÓŁ STRASZ­NIE

W za­mierz­chłych cza­sach, gdy ja­ski­niow­cy wra­ca­li ze zwy­cię­skiej bitwy z di­no­zau­ra­mi pod Grun­wal­dem, zanim po­wsta­ły „Igrzy­ska Śmier­ci” i „Zmierzch”, a nawet zanim z prasy Gu­ten­ber­ga wy­szedł pierw­szy eg­zem­plarz „Harry’ego Pot­te­ra”, rząd dusz przez lata na­le­żał do innej serii ksią­żek dla mło­dzie­ży – „Gę­siej Skór­ki” R.L. Stine’a.

To­masz Miecz­ni­kow­ski  DUCHY MARY E. WIL­KINS FRE­EMAN

Prze­kra­cza­nie ba­rier rze­czy­wi­sto­ści, nie­zwy­kłe przy­go­dy de­tek­ty­wów od spraw nad­na­tu­ral­nych, eks­plo­ra­cje, eks­cy­ta­cje, ko­smos – o tym pi­sa­li, tym żyli męscy kla­sy­cy opo­wie­ści nie­sa­mo­wi­tych. A o czym pi­sa­ły panie?

Agniesz­ka Haska, Jerzy Sta­cho­wicz  JAK BYĆ NIE­WI­DZIAL­NYM

Jedna z pierw­szych re­cept na nie­wi­dzial­ność po­cho­dzi z końca XVII wieku. Skład­ni­ka­mi suk­ce­su miały być: głowa sa­mo­bój­cy, sie­dem zia­ren czar­nej fa­so­li oraz dużo do­brej bran­dy. Głowę i fa­so­lę na­le­ża­ło za­ko­pać w środę przed wscho­dem słoń­ca, a na­stęp­nie przez ty­dzień pod­le­wać bran­dy, co skut­ko­wa­ło­by po­ja­wie­niem się ducha dzia­ła­ją­ce­go jak nawóz – na­stęp­ne­go dnia fa­so­la by­ła­by wy­ro­śnię­ta i doj­rza­ła. Wtedy wy­star­czy prze­ko­nać małą dziew­czyn­kę do ze­bra­nia strącz­ków; jedno ziar­no, wło­żo­ne w usta, czy­ni­ło­by nie­wi­dzial­nym.

 

Po­nad­to w nu­me­rze:

kon­kurs na opo­wia­da­nie ze świa­ta "Wiedź­mi­na" An­drze­ja Sap­kow­skie­go

– pierw­sza część wy­wia­du z lau­re­atem Oska­ra, Zbi­gnie­wem Ryb­czyń­skim

– opo­wia­da­nia m.in. Kena Liu i Eli­za­beth Bear

– fe­lie­to­ny i inne stałe atrak­cje

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.